Algemene voorwaarden

Clausule 1 – Toepasselijkheid

1.1 Onder “Floris” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Floris Veterinaire Produkten B.V. en alle daarmee verbonden (rechts)personen en bedrijven die met toestemming van Floris Veterinaire Produkten B.V. van deze algemene voorwaarden gebruik maken en onder “Opdrachtgever” wordt verstaan alle (rechts)personen en
ondernemingen aan wie een aanbieding is gedaan en/of met wie een overeenkomst is of is gesloten.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Floris. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden die uitsluitend
door Floris schriftelijk is aanvaard, is geldig. Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en overeenkomsten met Floris.
1.3 De nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden. Floris en de Klant treden in overleg ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
door bepalingen die het doel, de strekking en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

Bepaling 2 – Aanbod en Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Floris zijn vrijblijvend en kunnen door Floris binnen 7 kalenderdagen nadat Floris
van de aanvaarding van haar aanbod in kennis is gesteld. Eventuele fouten of onvolledigheden in een aanbieding, in adviezen of in aanbevelingen van Floris binnen de
in het kader van een aanbieding of in – algemene – informatie die niet uitsluitend voor de Klant bestemd is, bindt Floris niet.
2.2 Een aanbieding van Floris is geldig gedurende 14 kalenderdagen nadat deze door Floris is verzonden, tenzij in de aanbieding een andere geldigheidsduur is vermeld of de termijn
voor het verstrijken van de geldigheidsduur door Floris schriftelijk is verlengd.
2.3 Indien een door de Opdrachtgever gevraagde aanbieding niet tot een overeenkomst tussen Floris en de Opdrachtgever heeft geleid, is de Opdrachtgever gehouden
Floris de kosten te vergoeden die Floris heeft gemaakt in verband met het uitbrengen van het aanbod.
2.4 Indien Floris een aanbod heeft gedaan, komt een overeenkomst tussen Floris en de Klant slechts tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de
Opdrachtgever van de aanbieding van Floris of door de uitvoering van een order van Opdrachtgever door Floris. Uitsluitend de aanbieding van Floris respectievelijk de factuur van
Floris voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.
2.5 Indien Floris geen aanbieding heeft gedaan komt een overeenkomst slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de cliënt door Floris.
Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Floris, respectievelijk de factuur van Floris voor de uitvoering van de opdracht, wordt geacht te zijn
de inhoud van de overeenkomst juist weergeeft.
2.6 Cliënt is gehouden Floris tijdig op de hoogte te stellen van alle specificaties, wetten en voorschriften en normen waaraan de door Floris te leveren zaken en (het resultaat van) door Floris te verrichten diensten moeten voldoen.
2.7 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Floris zijn aanvaard en
de Klant ondubbelzinnig schriftelijk.
2.8 Afnemer heeft slechts het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dit schriftelijk is overeengekomen of indien Afnemer dat recht afleidt.
van bindende en toepasselijke wetgeving. Indien de Klant de overeenkomst (deugdelijk) annuleert of ontbindt, is de Klant tegelijkertijd gehouden om
de krachtens de overeenkomst geleverde zaken en rechten terug te leveren, de uitoefening van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten te staken en schadevergoeding te betalen
aan Floris de door Floris gemaakte kosten in verband met de aanbieding en het tot stand komen en de uitvoering van de overeenkomst.
2.9 Floris is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering op te schorten van
alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst die met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk van kracht worden indien een of meer van de volgende gebeurtenissen zich voordoen:
a. Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst en te dier zake in verzuim is;
b. het indienen van een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling aan Afnemer;
c. het indienen van een verzoek tot (voorlopige) faillietverklaring van Afnemer;
d. een executoriaal beslag dat onder Floris ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd;
e. het tot stand komen van een besluit tot ontbinding en/of liquidatie van Afnemer;
f. overdracht van een of meer aandelen in het kapitaal van Opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
g. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door Opdrachtgever gedragen onderneming aan een of meer anderen.
De Opdrachtgever is gehouden Floris onverwijld op de hoogte te stellen van het plaatsvinden van één van de in dit artikel genoemde gebeurtenissen.
2.10 Floris zal voor de beëindiging van de overeenkomst en de opschorting van de verplichtingen uit de overeenkomst op grond van de gebeurtenissen
2.9 genoemde schade nimmer aan de Klant verschuldigd zijn.
2.11 Indien de overeenkomst is ontbonden, de door Opdrachtgever reeds ter uitvoering van de overeenkomst ontvangen prestaties en de betaling
verplichtingen van de Klant uit dien hoofde niet tot ongedaanmaking van reeds ontvangen prestaties verplicht, tenzij Floris
bij gebreke van betaling ten aanzien van deze prestaties. Door Floris gefactureerde geldbedragen ter zake de reeds verrichte prestaties voor
hetzij bij ontbinding van de overeenkomst, is deze na ontbinding direct opeisbaar door de Afnemer.
2.12 De Opdrachtgever heeft niet het recht betalingsverplichtingen jegens Floris op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Floris jegens de
Klant.

Bepaling 3 – Levering van goederen en verrichting van diensten

3.1 Indien geen andere plaats is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken en het verrichten van diensten door Floris op de plaats van vestiging van Floris.
Floris. Floris is niet gehouden zaken en diensten te leveren op een andere plaats dan de overeengekomen plaats.
3.2 Floris heeft het recht om onder overigens identieke voorwaarden in gedeelten te leveren en/of maximaal 10% meer of minder te leveren dan de
overeengekomen hoeveelheden. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal worden uitgevoerd, heeft Floris het recht de uitvoering van de navolgende werkzaamheden op te schorten
fase(n) totdat de Klant de resultaten van de voorafgaande fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.3 Door Floris opgegeven termijnen zijn naar beste weten van Floris vastgesteld op grond van de gegevens die Floris bij het aangaan van de overeenkomst bekend zullen zijn.
van de overeenkomst, zal geen wezenlijk onderdeel van de overeenkomst uitmaken en zal zoveel mogelijk door Floris in acht worden genomen. Floris
is niet in verzuim door het enkele verloop van een termijn en uit het enkele verloop van een door Floris kenbaar gemaakte termijn kan de Cliënt geen
recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Termijnen zijn niet van toepassing indien deze door omstandigheden buiten de wil van Floris niet in acht kunnen worden genomen.
die na het tot stand komen van de overeenkomst zijn bespoedigd.
3.4 Afnemer is gehouden de binnen de overeengekomen termijnen te leveren zaken en te verrichten diensten in ontvangst te nemen en in ontvangst te nemen. Indien nee
termijn is overeengekomen, is Afnemer gehouden de te leveren zaken en diensten in ontvangst te nemen en in ontvangst te nemen.
eerste aanvraag van Floris. Door het niet nakomen van de verplichtingen als hiervoor in dit artikel 3.4 bedoeld, is de Klant terstond in verzuim met
verstek.
3.5 Cliënt is gehouden de deugdelijkheid van de door Floris geleverde zaken en van de resultaten van door Floris bij aflevering verrichte diensten te controleren,
en Floris bij aflevering op de hoogte te stellen van een vermoeden van ondeugdelijkheid van de door Floris geleverde zaken. Door Floris geleverde zaken en resultaten van
door Floris verrichte diensten die door de Opdrachtgever of door een hulppersoon van de Opdrachtgever worden bewaard gedurende 7 kalenderdagen na aflevering zonder
2. Indien het bezwaar, geheel of gedeeltelijk genomen, in gebruik is, wordt verwerkt of aan anderen wordt geleverd, wordt het geacht aan de overeenkomst te voldoen.
3.6 Indien Floris zaken en/of diensten levert aan Opdrachtgever die door anderen zijn vervaardigd en/of verricht, gelden de voorwaarden van de
fabrikant of de onderaannemer of de leverancier van de goederen of de diensten is van toepassing op (de deugdelijkheid van) deze goederen of diensten,
in aanvulling op en met voorrang op de overeenkomst tussen Floris en de Opdrachtgever (inclusief deze Algemene Voorwaarden).
3.7 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3.4 en 5.1 zijn de door Floris te leveren zaken vanaf het moment van levering voor risico van de Opdrachtgever.
welke (een hulppersoon van) Afnemer de feitelijke macht over die goederen heeft, dan wel vanaf het moment dat Afnemer de goederen niet accepteert en in ontvangst neemt
ontvangst van de door Floris te leveren zaken.
3.8 Floris is niet gehouden door cliënt aan Floris geretourneerde zaken in ontvangst te nemen. Indien Floris door de Opdrachtgever geretourneerde zaken aan Floris accepteert is dit
houdt geen erkenning door Floris in van de reden van retournering van de betreffende zaken. De Klant is het overeengekomen bedrag verschuldigd.
vergoeding tot Floris deze zaken aan de Opdrachtgever heeft gecrediteerd. Indien Floris geretourneerde zaken niet in ontvangst neemt, is de Opdrachtgever gehouden
Floris alle kosten te vergoeden die Floris in verband met de geretourneerde zaken heeft gemaakt.
3.9 Floris is gerechtigd de diensten geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een of meer anderen (dan een of meer bepaalde personen) met een en dezelfde
kwalificaties.

Clausule 4 – Prijs en betaling

4.1 Door Floris opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, andere heffingen en lasten van overheidswege en overige geldbedragen.
aan derden verschuldigd zijn, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. Alle prijzen en tarieven vermeld in
een aanbieding die niet uitsluitend voor de Klant bestemd is, bindt Floris niet. Anderen kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en tarieven in een
offerte bestemd voor de Klant.
4.2 Floris is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven met onmiddellijke ingang te wijzigen met inachtneming van de indexcijfers van de consumptieprijzen.
(CBS). Een wijziging van overeengekomen prijzen en tarieven laat de overeenkomst onverlet.
4.3 De kosten van uitvoering van door de Opdrachtgever gevraagde en door Floris geaccepteerde wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn voor rekening van Floris.
kosten van de Klant. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden
meerkosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Afnemer.
4.4 Facturen van Floris dienen te worden voldaan in Euro’s overeenkomstig de op de factuur van Floris vermelde betalingscondities. Indien geen betalingstermijn
is vermeld, dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan.
4.5 Indien Afnemer enige verschuldigde vordering niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is Afnemer terstond in verzuim en is hij de volgende bedragen verschuldigd
de wettelijke rente over de uitstaande geldbedragen. Indien de Klant na het ontvangen van een eerste aanmaning in gebreke blijft met de betaling van de verschuldigde bedragen, zal de Klant
Opdrachtgever is verschuldigd de kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte die Floris heeft moeten maken (waaronder niet geliquideerde proceskosten) en de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.
kosten voor Floris.
4.6 Floris heeft het recht om van de Klant ontvangen betalingen (ongeacht afwijkende indicaties van de Klant) eerst te gebruiken om
betaling van vorderingen die niet uit de overeenkomst voortvloeien en van vorderingen die het gevolg zijn van tekortschieten in de nakoming van verplichtingen door Afnemer
die voortvloeien uit de overeenkomst.
4.7 Cliënt is niet gerechtigd betalingsverplichtingen jegens Floris op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Floris jegens
de klant.
4.8 Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van Floris alle aanspraken uit de overeenkomst te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de klant
desondanks de betaling of voldoening van enige aanspraken niet voldoende verzekert en verzekerd houdt, heeft Floris het recht haar
verplichtingen jegens Opdrachtgever volledig en/of in het geheel niet na te komen.

Clausule 5 – Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle krachtens de overeenkomst te leveren zaken zullen door Floris steeds onder de opschortende voorwaarde aan de Afnemer worden geleverd dat de
de geldsommen die daarvoor aan Floris verschuldigd zijn en de geldsommen of gelden die verschuldigd zijn in verband met het niet uitvoeren van de overeenkomst
op deugdelijke wijze, met inbegrip van de bedragen die op grond van de artikelen 4.4 en 4.5 verschuldigd zijn, volledig aan Floris zijn voldaan. De Klant zal tot aan de volledige betaling niet
beschikken over zaken die onder de hiervoor bedoelde opschortende voorwaarde zijn afgeleverd
Artikel 5.1, en zal gehouden zijn om belanghebbenden – met inbegrip van beoogde of toekomstige rechtsopvolgers – te informeren over dat gebrek aan macht van
humeur.

Clausule 6 – Aansprakelijkheid en schade

6.1 Verplichtingen en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding aan Floris zijn beperkt door de Artikelen 6.1 tot en met 6.5. De Artikelen 6.1 tot en met
6.5 is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van de Klant uit hoofde van onrechtmatige daad van Floris. Hulppersonen van Floris hebben het recht
jegens de Opdrachtgever een beroep te doen op de Artikelen 6.1 tot en met 6.5.
6.2 Floris is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de prestatie die aan Floris te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Floris.
Gebreken in de prestatie die aan Floris zijn toe te rekenen, zullen in ieder geval niet zijn te wijten aan handelingen van hulppersonen en gebruik van (ongeschikte) hulppersonen.
goederen.
6.3 Aansprakelijkheid van Floris kan slechts ontstaan nadat de Opdrachtgever Floris terstond na de aflevering of, in geval van een tekortkoming in de nakoming, terstond in verzuim heeft gesteld.
niet bij de levering, onmiddellijk na de ontdekking van de tekortkoming in de prestatie, door middel van een brief verzonden door
per aangetekende post, en nadat de Opdrachtgever Floris een redelijke termijn heeft gegund om de tekortkoming in de prestatie te herstellen.
6.4 Iedere verplichting van Floris tot schadevergoeding is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het overeengekomen
prijs, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, voor zover deze door Afnemer zijn voldaan. Onder geen enkele voorwaarde
zal de door Floris verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Floris wordt uitgekeerd in verband met de
relevante verplichting tot schadevergoeding. Floris is nimmer gehouden tot vergoeding van immateriële of indirecte schade, zoals gevolgschade,
omzetverlies en schade door tijdverlies, gegevensverlies en/of het niet realiseren van financiële voordelen.
6.5 Cliënt vrijwaart Floris voor aanspraken van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met door Floris geleverde zaken en/of
door Floris in het kader van de overeenkomst verrichte diensten. De Opdrachtgever vrijwaart Floris voor aanspraken van derden op grond van
productaansprakelijkheid voor door Opdrachtgever aan derden geleverde zaken die mede bestaan uit door Floris aan Opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de
aansprakelijkheid is uitsluitend ontstaan door door Floris geleverde zaken. Cliënt vrijwaart Floris voor de gevolgen van het gebruik van
specificaties afkomstig van en/of voorgeschreven door Opdrachtgever.

Bepaling 7 – Overmacht

7.1 Indien Floris door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft Floris het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten in
geheel of gedeeltelijk, zolang de overmacht voortduurt. Indien Floris door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft Floris
het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het tekortschieten in de nakoming van
(toeleveranciers van) Flori’s en/of andere hulppersonen, productieonderbrekingen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers
en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.
7.2 Indien Floris door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de Opdrachtgever jegens Floris geen aanspraak maken op uitvoering
van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

Clausule 8 – Intellectuele-eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle goederen en andere producten die zijn vervaardigd, verstrekt en/of geleverd krachtens, onder en/of binnen
het kader van de overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, technologieën en computerprogrammatuur,
databestanden en documentatie), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend berusten bij Floris en/of haar licentiegever(s). De klant zal
zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen of manipuleren van tekens die mededelingen bevatten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten.
8.2 Indien en voor zover zaken zijn afgeleverd waarop aan anderen dan Floris intellectuele eigendomsrechten rusten, terzake welke zaken
goederen gelden de door de ondernemer(s) daarvan gehanteerde voorwaarden in plaats van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De
8.3. De Klant aanvaardt alle in dit artikel 8.2 bedoelde voorwaarden van derden waarvan de Klant kennis heeft kunnen nemen door te verzoeken om
Floris deze aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
8.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 vrijwaart Floris de Opdrachtgever voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de Opdrachtgever door Floris is gevrijwaard van
gebruik van geleverde zaken inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derden, indien de Opdrachtgever Floris onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van
het bestaan en de inhoud van de betreffende vorderingen, laat de behandeling van die vorderingen geheel over aan Floris en volgt de aanwijzingen van Floris in
in overeenstemming daarmee. Deze vrijwaringsverplichting vervalt indien en voor zover de geleverde zaken door een ander dan Floris zijn gewijzigd. Indien
de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als hiervoor in dit artikel 8.3 bedoeld onherroepelijk in rechte is vastgesteld dan wel onherroepelijk is vastgesteld
door Floris erkend, zal Floris de betreffende zaken tegen (terug)betaling van de verkrijgingskosten van de Opdrachtgever terugnemen, dan wel
Afnemer in staat te stellen de betreffende zaken in gebruik te houden of functioneel gelijkwaardige zaken in gebruik te houden met inachtneming van de overeenkomst.
Floris is niet aansprakelijk voor enig ander en/of verder opzicht, noch kan Floris gehouden worden de Opdrachtgever te vrijwaren.
8.4 De Klant zal Floris vrijwaren voor aanspraken van derden op grond van de bewering dat Floris gebruik maakt van geleverde producten en/of
door Opdrachtgever voorgeschreven inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en alle daaruit voor Floris voortvloeiende verplichtingen zal nakomen
vorderingen uit hoofde van haar eigen verplichtingen en zal alle schade voortvloeiende uit die vorderingen aan Floris vergoeden.

Clausule 9 – Vertrouwelijke informatie en niet-concurrentie

9.1 Opdrachtgever garandeert dat derden niet in staat zullen zijn en niet in staat zullen zijn, door enig handelen en/of nalaten van hen en/of hun ondergeschikten
en/of andere hulppersonen, kennis te nemen van door Floris verstrekte, van Floris ontvangen en/of voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard
de uitvoering van de overeenkomst. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien de relevante informatie als zodanig is aangemerkt
door Floris.
9.2 De Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst zonder daarvoor toestemming te hebben ontvangen
Floris onthoudt zich van het in dienst nemen van werknemers en/of andere hulppersonen van Floris, alsmede van het verrichten van enige economische activiteit van
werknemers en/of andere hulppersonen van Floris die betrokken zijn bij de (uitvoering van de) overeenkomst.
9.3 Bij overtreding van artikel 9.1 en/of artikel 9.2 is de Opdrachtgever van rechtswege en automatisch in verzuim en is hij aan Floris verschuldigd
onmiddellijk opeisbare boete van EUR 100.000,00 voor elke overtreding en van EUR 2.500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder
onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om iedere tekortkoming te staken en te behouden, aan Floris alle schade te vergoeden die uit iedere tekortkoming voortvloeit,
en aan Floris verantwoording af te leggen over en voordelen die uit een overtreding voortvloeien over te dragen aan Floris.

Clausule 10 – Diversen

10.1 Elektronische uitingen en/of rechtshandelingen worden niet aangemerkt als uitingen en rechtshandelingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden de schriftelijke vorm voorschrijven.
10.2 De Opdrachtgever zal Floris op de hoogte houden van de juiste naam en het juiste adres van de Opdrachtgever en Floris onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in naam en adres van de Opdrachtgever.
10.3 Op aanbiedingen van en overeenkomsten met Floris is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is niet van toepassing op aanbiedingen van en overeenkomsten met Floris.
10.4 De bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch is bevoegd en met uitsluiting van anderen bevoegd van geschillen die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien kennis te nemen.
10.5 Indien Floris gebruik maakt van een versie van deze Algemene Voorwaarden die niet in de Nederlandse taal is gesteld en er verschillen bestaan tussen de Nederlandse en de niet-Nederlandse versie, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

Vught, Nederland, 16 november 2009